Eski Sevgilinin Dilini Bağlama Duası

Sevdiğiniz kişi ile bir takım sebeplerden dolayı kavga edip şiddetli bir şekilde ayrıldıktan sonra onun sizin hakkında kötü konuşmaması ve bir takım farklı sebeplerde dolayı yapılacak olan bazı dil bağlama uygulamalarından biridir

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Sadakallâhül azîmüllezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kay-yûmü yâ zel celâli vel ikrâm. El halîmül kerîmül vâhidül ehadii ferdu’s-samedül kâyimüllezî lehü bihi şey’ün fil erdi velâ fîssemâi ve hüve’s-semîul alîmü ve sadaka enbiyâelıü’r-rüsülihi risâletehü ve enâ bizâlike mine’ş-şehidîne. Allahüm-me leke elhamdii ve lekel mülkü ve lekel mehâbeti ve lekel kahrü ve lekel behâü ve leke’n-ni’metü ve leke’r-rahmetü ve lekel azametü ve leke’r-rahmetü ve lekel azamete ve leke’s-sültânü ve lekel imtinâni ve leke’t-tekdîsü ve leke’t-tesbîhu ve leke’t-tehlîlü ve leke’t-teıncîlü ve leke’t-tekbîr ii ve leke mâ yü-râ ve leke mâ fevka’s-semâvâtil ulâ ve leke mâ tehte’s-serâ ve lekel âhiretü vel ülâ ve leke’ş-şükrü ve leke’n-na’mâi. Alla-hümme salli alâ cebrâîlü emînüke alâ vehyike fel vekkıyü alâ emrike vel mutâu fi’s-semâvâtike ve rnehali kerâmetike vel mütehammelü likelimâtike’n-nâsırînel iııbiyâikel mukad-dimü alâ a’dâike. Allahümme salli alâ mikâîle melikü rah-metike vel mahlûku lire’fetike vel mağfîril ehli tâatike. Allahümme salli alâ isrâfıle sahibu’s-sûmü ve hâmilü arşike men-zirül emrike elvâhidül müşfiki min hıfetike.

Allahümme salli alâ hameletil arşi’z-zâhirîne ve alesseferetil kirâmil berereti ve alel melâiketil kirâmi yâ zel celâli vel keremi. Allahümme salli alâ nebiyyinâ âdeme bedîu fîtretikellezî ekremtehü bisü-cûdi melâiketike ve ibâhaticennetike. Allahümme salli alâ ümmenâ havâel meûneti aniddensi el mütahhereti anirricsi vel müfassaleti minel insil müteredete beyne mehâlil kudsi.

havâriyyîne. Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin keıtıâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahmete ve terehamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme fil alemine rabbenâ inneke hamîdün mecid. Allahümme salli ala’s-suadâi ve eimmetil hüdâ vel ebdâli vel evtâdi vessâlihîne vel ibâdi vel vehhâbi ve ehlil cüddi vel ictihâdi vahsus muhammedün ve ehli beytike bi efdali salevâtike ve mehâli kerâmâtike belliğ minnâ tehıy-yeten ve selâmen ve zidhü fadlen ve şerefen ve keremen hattâ yübelliğuhü alâ derecâti ehli’ş-şerefi minennebiyyine vel mürselîne vel efadılel mükarrebîn. Allahümme salli alâ men semmeytü ve men lem minhüm ıııin melâiketihi ve enbiyâike ve ehli tâatike ve evsalü salevâti ve selâmi ileyhim ve ilâ ezvâ-cihim ve ercülühüm ihvânî fîke ve a’vânî alâ duâike. Allahümme innî esteşfeu bi keremike ilâ keremike ve viicûdike ve birahmetike ve biehli ileyke ve bitev-hîdike ve nebiyyike ve biesfâri ve cûdî hâsike indeke ve bi-mecdin lehüm yâ Allah yâ rahmânıı yâ rahîmii yâ halimü yâ alîmii yâ celîlü yâ cemîlü yâ kefîlü yâ vekîlü yâ halîlü yâ kabilü yâ mukîlü yâ müczü yâ münîrü yâ kebîrü yâ mucîbü yâ metînü yâ kâyimü yâ habîrü yâ basîrü yâ raüfü yâ vedııdü yâ şekûrü yâ bürhânü yâ zâhirti yâ bâtınü yâ ğafirü yâ kâdirü yâ kâhirü yâ bâtınü veyâ mutah-hirü yâ fâtırü yâ şekûrü yâ şâkirii yâ muhîtu yâ karîbii yâ mucîbü yâ rnünîbü yâ hasîbü yâ rakîbü yâ hamîdü yâ mecîdii yâ muîdü yâ mürîdü yâ vahîdü yâ şehîdii yâ mekîdü yâ müfîdü yâ muhavvirü yâ muhammedü yâ mu’zirü yâ muhyi yâ muhsî yâ mübdî yâ mu’tî yâ muğnî yâ mukkî yâ muhyî yâ

Eski Sevgilinin Dilini Bağlama Duası

Bir önceki yazımız olan Allah Olcay Hocamdan Razı olsun-0532 367 13 25 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

admin
Bu makale admin tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Bağlama Vefki
Yazdır
Bu sayfaya 857 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

6 Evet
7 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.