Eski Sevgilinin Dilini Bağlama Duası

Sevdiğiniz kişi ile bir takım sebeplerden dolayı kavga edip şiddetli bir şekilde ayrıldıktan sonra onun sizin hakkında kötü konuşmaması ve bir takım farklı sebeplerde dolayı yapılacak olan bazı dil bağlama uygulamalarından biridir

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Sadakallâhül azîmüllezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kay-yûmü yâ zel celâli vel ikrâm. El halîmül kerîmül vâhidül ehadii ferdu’s-samedül kâyimüllezî lehü bihi şey’ün fil erdi velâ fîssemâi ve hüve’s-semîul alîmü ve sadaka enbiyâelıü’r-rüsülihi risâletehü ve enâ bizâlike mine’ş-şehidîne. Allahüm-me leke elhamdii ve lekel mülkü ve lekel mehâbeti ve lekel kahrü ve lekel behâü ve leke’n-ni’metü ve leke’r-rahmetü ve lekel azametü ve leke’r-rahmetü ve lekel azamete ve leke’s-sültânü ve lekel imtinâni ve leke’t-tekdîsü ve leke’t-tesbîhu ve leke’t-tehlîlü ve leke’t-teıncîlü ve leke’t-tekbîr ii ve leke mâ yü-râ ve leke mâ fevka’s-semâvâtil ulâ ve leke mâ tehte’s-serâ ve lekel âhiretü vel ülâ ve leke’ş-şükrü ve leke’n-na’mâi. Alla-hümme salli alâ cebrâîlü emînüke alâ vehyike fel vekkıyü alâ emrike vel mutâu fi’s-semâvâtike ve rnehali kerâmetike vel mütehammelü likelimâtike’n-nâsırînel iııbiyâikel mukad-dimü alâ a’dâike. Allahümme salli alâ mikâîle melikü rah-metike vel mahlûku lire’fetike vel mağfîril ehli tâatike. Allahümme salli alâ isrâfıle sahibu’s-sûmü ve hâmilü arşike men-zirül emrike elvâhidül müşfiki min hıfetike.

Allahümme salli alâ hameletil arşi’z-zâhirîne ve alesseferetil kirâmil berereti ve alel melâiketil kirâmi yâ zel celâli vel keremi. Allahümme salli alâ nebiyyinâ âdeme bedîu fîtretikellezî ekremtehü bisü-cûdi melâiketike ve ibâhaticennetike. Allahümme salli alâ ümmenâ havâel meûneti aniddensi el mütahhereti anirricsi vel müfassaleti minel insil müteredete beyne mehâlil kudsi.

havâriyyîne. Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin keıtıâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahmete ve terehamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme fil alemine rabbenâ inneke hamîdün mecid. Allahümme salli ala’s-suadâi ve eimmetil hüdâ vel ebdâli vel evtâdi vessâlihîne vel ibâdi vel vehhâbi ve ehlil cüddi vel ictihâdi vahsus muhammedün ve ehli beytike bi efdali salevâtike ve mehâli kerâmâtike belliğ minnâ tehıy-yeten ve selâmen ve zidhü fadlen ve şerefen ve keremen hattâ yübelliğuhü alâ derecâti ehli’ş-şerefi minennebiyyine vel mürselîne vel efadılel mükarrebîn. Allahümme salli alâ men semmeytü ve men lem minhüm ıııin melâiketihi ve enbiyâike ve ehli tâatike ve evsalü salevâti ve selâmi ileyhim ve ilâ ezvâ-cihim ve ercülühüm ihvânî fîke ve a’vânî alâ duâike. Allahümme innî esteşfeu bi keremike ilâ keremike ve viicûdike ve birahmetike ve biehli ileyke ve bitev-hîdike ve nebiyyike ve biesfâri ve cûdî hâsike indeke ve bi-mecdin lehüm yâ Allah yâ rahmânıı yâ rahîmii yâ halimü yâ alîmii yâ celîlü yâ cemîlü yâ kefîlü yâ vekîlü yâ halîlü yâ kabilü yâ mukîlü yâ müczü yâ münîrü yâ kebîrü yâ mucîbü yâ metînü yâ kâyimü yâ habîrü yâ basîrü yâ raüfü yâ vedııdü yâ şekûrü yâ bürhânü yâ zâhirti yâ bâtınü yâ ğafirü yâ kâdirü yâ kâhirü yâ bâtınü veyâ mutah-hirü yâ fâtırü yâ şekûrü yâ şâkirii yâ muhîtu yâ karîbii yâ mucîbü yâ rnünîbü yâ hasîbü yâ rakîbü yâ hamîdü yâ mecîdii yâ muîdü yâ mürîdü yâ vahîdü yâ şehîdii yâ mekîdü yâ müfîdü yâ muhavvirü yâ muhammedü yâ mu’zirü yâ muhyi yâ muhsî yâ mübdî yâ mu’tî yâ muğnî yâ mukkî yâ muhyî yâ

Eski Sevgilinin Dilini Bağlama Duası

adet kanı büyüsü yapılırken hangi dua okunur

Bir kimse bir adet kırmızı biber içine aşağıda belirtmiş olduğum âyetleri ol bibere okur, isimlerim anne isimleri ile yazıp biberin içine koyarak yakar ise ol kimse zincirle bağlı olsa muhabbetle ona gelir, gelmese sabrı ve kararı kalmaz.

Ol terkib budur:
Karia sûresinin 2’nci âyetinden 5’inci âyetine kadar her âyeti üç defa, Tebbet sûresini de aynı şekilde üç defa oku.
Bu işlemler bittikten sonra ateşe at, yak. Ol kimsenin kararı kalmaz, hemen gelir.

Kocayı muma çevirmek için dua

Kocanız çok sinirli bir kişi ise ve devamlı tartışma ve münakaşa ediyorsanız bazı vefk ve dua uygulamaları ile ne olursa olsun kavga edebilir tartışabilirsiniz

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve leranıâ sekete an musa’l gadabü ehazal elvaha ve fi nüshatihâ hüden ve rahmeten lülezîne hüm lirabbihim yer-hebûne Allâhümme innî es’elüke biheybeti azametike ve bisetveti celâlike en tec’ale mehabbetî fî kalbi fülânete binti fülânete ve elkıl mehabbete vel meveddete fî kalbihâ ve attiflıü aleyye bi fadlike yâ kerîmü ve sallâllahü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve hamînâ ve şafîinâ ve kurrete uyûnina ve nûri ebsârinâ muhammedin ve âlihi ve evlâdihi ve sahbihi ve sellem.

sevgili arama duası

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Ve izâ reev ticâreten evlehven enfaddû ileyhâ ve tere-kûke kâimen kul mâ indellâhi hayrün minellehvi ve minet-ticâreti vallâhü hayrürrâzikîn.

kocasını sevmeyen kadın için dua

Kocanızı çok seviyorsanız ve onun size bağlı olarak kalmasını istiyorsunuz ama bazı kötü niyetli insanlar tarafından kocanız devamlı kandırılmaya çalışılıyor ve devamlı akılı çeliniyorsa ülkemizde bazı medyum hocalar tarafından okunan bağlama duaları ve vefk çalışmaları ile kocanız nerde olursa olsun devamlı olarak aklı sizde ola
caktır.

Allahu Teâlâ’dan dileğimiz şudur ki; bu rumuzları anlayışımıza ilham etsin, idrakimizi açsın, örtülü olan bütün bilinmeyenlerin keşfini bize göstersin. Her kardeşi hakiki olarak dürüstçe yeterli bilgilerin bilgisini bize açsın. Allahu Teâlâ muvaffak kılsın.

kocasını sevmeyen kadın için dua

Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyil azîm “kocanın ismi” ve “senin ismin” sal-lallahü ve sellem alâ seyyidinâ Muhammedin hateme’n-Nebiyyine ve imamu’l mürselîne ve alâ âlihi ve sahbihi ec-maine ve’t-tabiîne ve tabiîhim ilâ yevmiddîne ve’I hamdülil-lâhi Rabbil âlemine.

Ayağına getirme duası

Aşık olduğunuz bir erkeği yada kadını çok uzaklarda olması durumunda bile devamlı olarak sizi düşünmesi sizin ayağınıza kadar gelmesini sağlıycak çok etkili bir dua uygulamasıdır.Bu dua ile sevdiğiniz insan allahin izni ile en kısa zamanda size gelecektir. Etkili ve güzel bir duadır.

Ayağına getirme duası

 

Selâsü asâ safeftü ba’de hâtem ilâ kavlihi,
Humâsî erkâni ve lisırri kad hûtin.

Bu beyitler üzerine kelâmi takdim edilir, büyük istifadeler, faydalar sağlanır.

Ayağına getirme duası

Bihâ’l ahdi ve’l mîşâkı ve! va’dü ve! vefâ ilâ kavlihi,
Ve bi’l miski ve! kâfûrü’n-nedde hatemet.

Bu mübârek beyitlerin sonu, şerefli davetin işaret ettiği son beyitte gerekli ve lâzım olan bu davetin zikri her namazdan sonra bir defa okunursa,’ büyük melek, meleklerin reisi hazır olur. Bütün ruhanî varlıklar etrafında dönerler, adeta tavaf ederler. Onun verdiği her emri yerine getirmek için hazır beklerler. Allahu sübhanehü ve Teâlâ’nm dünyevî ve uhrevî işleri neticesinde razı olduğu bir kimse olur. Sen de aynı amelleri işlersen sen Allah’tan, Allah da senden razı olur.

Ey gerçeğe talib olan kişi; Allah bizleri muvaffak kılsın. Yalnızca onun rızası için severi onun lütfuyla İlâhi lâtifeleri onun rızasında emin olarak bu remzler ve tertiplerin anlayışını ver Yâ Rab.

Sevdiğinin Seni Üzmemesi İçin Büyü

Sevdiğinin Seni Üzmemesi İçin Büyü, sevdiğin kişi sürekli sizi üzüyordur. Herkesin sevgilisi herkesi çok farklı şekillerde üzer ve genellikle sizin sıkıntı ettiğiniz şeyler ne ise o şekilde üzer. Sevdiğiniz kişininde sizi sevmesi üzmeden güzelce sizinle aşk yaşaması için aşağıdaki duayı bir adet muma 7 defa okuyun ve bu mumu 7 gece de bitirin.
elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün.ve enibüduniy, haza siratun müstekiym.ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun.hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun.islevhel yevme bima küntüm tekfürûn.elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn.velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun.